Σελίδα 1 από 1

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Δημοσιεύτηκε: Παρ Νοέμ 24, 2023 12:12 pm
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Με τον παρόντα νόμο ορίζονται κανόνες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται στην ελληνική αγορά, από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο, υπαίθριο (πλανόδιο και στάσιμο) και από απόσταση εμπόριο.
Για συναλλαγές που αφορούν σε προϊόντα και υπηρεσίες από απόσταση, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλες μορφές, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2251/1994 (Α΄191).
Τα οριζόμενα ισχύουν με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων που απορρέουν από την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.
Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εξαιρούνται οι επιστημονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τους ελεύθερους επαγγελματίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 2238/1994 (Α΄ 151), καθώς και κάθε υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσεως ή σχετική με ατομικές συντάξεις ή με πληρωμές.

Re: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Δημοσιεύτηκε: Τετ Ιαν 31, 2024 9:21 am
από emporiousalonica
Με την παρ. 25 του άρθρου 72 του Ν. 4172/13, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 26 του Ν. 4223/13, ορίζεται ότι : “Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α΄ 151),[/u] συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου”
Επομένως, προκειμένου να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του Ν.4177/13 και των κατ’εξουσιοδότησή του Υπουργικών Αποφάσεων οι επιστημονικές υπηρεσίες που παρέχονται από ανωτέρω τους ελεύθερους επαγγελματίες (άρθρο 48 παρ.1 Ν.2238/94) θα πρέπει αυτοί (οι επαγγελματίες) να αναφερθούν ρητά, καθώς στο Ν.4172/13 δεν προβλέπεται και δεν εξειδικεύεται όρος ελευθέριο επάγγελμα.